අළෙවිකරණය

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කෙරේ.

3.1 අලෙවිකරණය හැඳින්වීම
3.2 ඉලක්ක වෙළෙඳපළ
3.3 අලෙවිකරණ මිශ්‍රය

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *