Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12

ව්‍යාපාර පරිසරය

2.1 ව්‍යාපාර පරිසරය හා ව්‍යාපාර කටයුතු
2.2 තාක්ෂණික හා ආර්ථික පරිසරය
තාක්ෂණික පරිසර බලපෑම්
ආර්ථික පරිසර බලපෑම්
2.3 ගෝලීය පරිසරය හා ව්‍යාපාර කටයුතු
2.4 ව්‍යාපාරයක පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමේ වැදගත්කම

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *