අක්ෂර මාලාව – අවබෝධය

පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා වඩාත් නිවැරදි උත්තරය දී ඇති වරණ අතරින් තෝරන්න.