අහිතකර බලපෑම්

බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය නිසා ප්‍රයෝජනවත් අංග කිහිපයක් මෙරටට උරුම වුවත් වසර 133ක පමණ කාලයක් නොකඩවා විදේශ අධිරාජ්‍යයක සූරා කෑමට ලක් වූ ජාතියක් වශයෙන් නිදහස දිනා ගන්නා විට රට තුළ ගැටලු රැසක් උද්ගතව තිබුණි. මෙම කාලය තුළ දේශීය ධනවතුන් සු`ඵ පිරිසක් බිහි වූවත් නිදහස දිනා ගන්නා විට රටේ අතිබහුතර ජනතාව දුප්පතුන් බවට පත්ව තිබුණි. මෙසේ ආදායම බෙදී යාමේ ප්‍රබල විෂමතාවක් පැවති අතර මහ ජනතාවගේ පොදු සේවා හා ශූභ සාධන කටයුතු ඉහළ නැංවීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවක් ද මතුව තිබිණි. අධිරාජ්‍යවාදී පාලනයකට යටත්ව තිබීම නිසා උරුම වූ තවත් අංග කිහිපයක් උදාහරණ වශයෙන් පහත දැක්වේ.

  • ™ බටහිර සංස්කෘතික අංග රට තුළ පැතිරීම හා සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතික ලක්ෂණවල යම් පිරිහීමක් ඇති වීම.
  • ™ මත්පැන් පානය රට පුරා ව්‍යාප්ත වීම
  • ™ ඉඩම් අහිමි ජනතාවක් බිහි වීම
  • ™ සාම්ප්‍රදායික ස්වයංපෝෂිත අර්ථ ක්‍රමය බිඳ වැටීම හා දේශීය දැනුම අභාවයට යාම
  • ™ ගම් සභා වැනි ප්‍රයෝජනවත් ආයතන විනාශ වීම.
Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *