ආයෝජනය

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කෙරේ.

8.1 ආයෝජනය යන්න හැඳින්වීම
8.2 ආයෝජන මාර්ගයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බලන සාධක
8.3 විවිධ ආයෝජන මාර්ග
8.4 ආයෝජන මාර්ගවල ප්‍රතිලාභ

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *