කළමණාකරණය

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කෙරේ.

2.1 කළමනාකරණය හැඳින්වීම
2.2 කළමනාකරණ කාර්යයන්

සැලසුම්කරණය
සංවිධානකරණය
මෙහෙයවීම
පාලනය

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *