ගැළපුම් සටහන් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කෙරේ.

5.1 ගැළපුම් සටහන් හැඳින්වීම
5.2 ගැළපුම් සටහන් වාර්තා කිරීම
O උපචිත වියදම්
O උපචිත ආදායම්
O බොල් ණය
O ක්ෂය වීම්
5.3 ජංගම නොවන වත්කම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයෙහි ඉදිරිපත් කිරීම
5.4 ගැළපුම් සටහන් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *