නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කෙරේ.

7.1 නිෂ්පාදන පිරිවැය හැඳින්වීම
7.2 නිෂ්පාදන පිරිවැය මූලිකාංග
7.3 නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කිරීම
7.4 පිරිවැය ලේඛන සකස් කිරීම
7.5 පරිගණක පැතුරුම්පත් මගින් පිරිවැය ලේඛන සකස් කිරීම

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *