ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධාන

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කෙරේ.

6.1 ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධාන හැඳින්වීම
6.2 ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධානවල මූල්‍ය ප්‍රකාශ

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *