ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කෙරේ.

4.1 මූල්‍ය ප්‍රකාශන හැඳින්වීම
4.2 ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය
4.3 මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *