කාර්මික විප්ලවය

හැඳින්වීම

මිනිසා සිය දෑතේ සවියෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම වෙනුවට යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගෙන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරමින් දශක හයක පමණ කාලයක් තුළ කාර්මික හා තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ ඇති කළ පු`ඵල් වෙනස කාර්මික විප්ලවය යනුවෙන් හැඳින්වේ.

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *