Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12

ව්‍යාපාර පසුබිම

1.1 ව්‍යාපාර පිළිබඳ මූලික පදනම
ව්‍යාපාර සංකල්පය
ව්‍යාපාර අරමුණු හා පරමාර්ථ
පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා වුවමනා
නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර
නිෂ්පාදන සාධක

1.2 ව්‍යාපාර කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශ්ව
ඇල්මැති පාර්ශ්ව
ඇල්මැති පාර්ශ්වවල අරමුණ

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *