Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12

ව්‍යාපාර සංවිධාන

3.1 ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග පිළිබඳ මූලික තොරතුරු
ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග ක ිරීම
ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග හා මූලික ලක්ෂණ

3.2 යෝග්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම
පරමාර්ථ අන ුව
පරිමාණය අන ුව
කළමනාකරණය සිදු කරන ආකාරය අනුව

3.3 ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම
ලියාපදිංචිය සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර
ලියාපදිංචි කිරීමේ ලියවිලි
ලියාපදිංචි කිරීමෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජන

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *