Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12

ගෝලීය පරිසරය හා ව්‍යාපාර කටයුත

ගෝලීයකරණය යනු ලෝකයේ රටවල් අතර ආර්ථික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික වශයෙන් ඇති අන්‍යෝන්‍ය බැඳීමයි. ගෝලීයකරණය නිසා දේශසීමා හා වෙනත් සම්බාධකවලින් තොර ව ලෝකයේ රටවල් අතර ව්‍යාපාර කටයුතු නිදහසේ කිරීමට හැකියාව ලැබී ඇත. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයේ දියුණු වීම හේතුවෙන් අද මුළු ලෝකය ම එක ම විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් වී ඇත. දේශ සීමා හරහා මිනිසුන් අතර පැවති දුරස්ථ භාවය නැති වී ගොස් ඇති අතර භාණ්ඩ හා සේවා, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය ආදිය බාධාවකින් තොර ව රටවල් අතර හුවමාරු වීම සිදු වේ. එබැවින් ගෝලීය පරිසරයේ ඇති විවිධ සාධකවල වෙනස්වීම් දේශීය ව්‍යාපාරවලට ද හිතකර හා අහිතකර ලෙස බලපායි.

දේශීය ව්‍යාපාර සඳහා ගෝලීය පරිසරයෙන් සිදුවන හිතකර බලපෑම්
> නවීන තාක්‍ෂණය ලබාගත හැකි වීම
> ගුණාත්මක විදේශීය අමුද්‍රව්‍ය ලබාගත හැකි වීම
> කාර්යක්‍ෂම යන්ත්‍ර සූත්‍ර ලබාගත හැකි වීම
> විදේශීය ප්‍රාග්ධනය රට තුළට ගලා ඒම
> දේශීය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා විදේශ වෙළඳපල ලබා ගත හැකි වීම

දේශීය ව්‍යාපාර සඳහා ගෝලීය පරිසරයෙන් සිදුවන අහිතකර බලපෑම්
> දැඩි තරගකාරිත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු වීම
> දේශීය පුහුණු ශ්‍රමය විදේශීය රටවලට ඇදී යාම
> දේශීය ව්‍යාපාරවල පැවැත්ම අස්ථාවර වීම සඳහා
> දේශීය සංස්කෘතියේ අයහපත් වෙනස්කම් ඇති වීම

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *