Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12

මූලික සටහන් පොත්වල අවශ්‍යතාව

ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලියේ දී ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු මූලික සටහන් පොත්වල වාර්තා කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් හේතු නිසා ය.

  • කාලච්ඡේදයකට අයත් එක ම ස්වරූපයේ ගනුදෙනු වර්ගකර සටහන් කිරීමට අවශ්‍ය වීම
  • මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කළ පසු ඒවා ලෙජර් ගිණුම්වලට පිටපත් කිරීම විධිමත් වීම සහ පහසු වීම
  • එක් එක් මූලික සටහන් පොත් පිළියෙල කිරීමේ වගකීම් වෙන වෙන ම පුද්ගලයන් වෙත නිශ්චිත ව පැවරිය හැකි වීම හා එමගින් ඇති විය හැකි වැරදි හා වංචා අවම කරගත හැකි වීම
  • මූලික සටහන් පොත්වල වටිනාකම්වල එකතු, ගිණුම්වලට පිටපත් කළ හැකි නිසා ලෙජර් ගිණුම් තුළ තබන සටහන් සංඛ්‍යාව අඩු වීම මගින් ලෙජරය පවත්වා ගැනීම පහසු වීම
  • ගිණුම්කරණ දෝෂ අඩු වීම සහ සිදුවන දෝෂ හඳුනා ගැනීම පහසු වීම

මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ දී ඊට අදාළ තොරතුරු ලබාගන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛනවලිනි. මේ නිසා මූලාශ්‍ර ලේඛන හා මූලික සටහන් පොත් අතර සම්බන්ධතාව අවබෝධ කරගැනීම වැදගත් වේ.

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *